وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی هشتم 97/1/1 میباشد

مبالغ به ریال می باشد

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ نسبت
1 آنيتا ابراهيمي 1,000,000 همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهيمي 50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس 4,500,000 فريدون جلالی
4 سيد فتح اله احمدپوري 170,000 فرزند مرحوم سید خسرو
5 ماشااله احمدي 2,000,000
6 مرحوم زینب احمدي 160,000
7 خداداد اسحاقي کاهکش 1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسيوند 2,000,000 طايفه محترم اسيوند
9 حاج محمدرضا افشارنژاد 150,000
10 امير اکبري 40,000
11 حميد اکبري 3,500,000 طايفه محترم منجزي
12 موسي اکبري 1,200,000 طايفه محترم منجزي
13 جواد امامی 2,000,000 طایفه محترم علاسوند
14 خيرگرد امامی 600,000
15 سيد فخرالدين امامي (مرادي) 550,000 فرزند سيدحسین
16 نساء امینی 500,000
17 مينا انصاري 100,000
18 رحيم علی انکشافی 120,000
19 حجت ايل بیگی 2,000,000
20 بهنام باقري 72,000
21 سالار باقري 120,000 فرزند مرحوم حسین
22 بهنام بخيت 200,000 داماد مرحوم سيداحمدعلي بدری
23 سيدحسین بدری 1,080,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
24 سيدحاجعلي بدري 100,000 فرزند مرحوم سيدبابا
25 سيده پروانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
26 سيده فرزانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
27 سيده لیلا بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
28 مرحوم سید حسنعلی بدري 600,000 فرزند مرحوم سیدبابا
29 مرحومه سیده آمنه بدري 1,300,000 همسر مرحوم سیدبابا
30 حسين برجعلي 300,000
31 علي بلدي 1,000,000 کارگاه توليدي دلافوم
32 زهره بوستاني 100,000
33 سید سوارعلي بويري 210,000
34 سید شکراله بويري 100,000
35 سیداسحاق بويري 200,000
36 سیدحجت بويري 500,000 فرزند مرحوم سید عزیزاله
37 سیده ساناز بويري 1,600,000 فرزند خلبان بويري
38 سیده قدم خیر بويري 90,000
39 سیده مينا بويري 150,000 خواهر خلبان بویری
40 سيد اسماعیل بويري 490,000
41 سيداصغر بويري 500,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
42 سيدپرویز بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
43 سيدحیدر بويري 1,000,000 فرزند مرحوم سيدصفقلی
44 سيدشنبه بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدقپانی
45 سيدعلي بويري 100,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
46 سيدعيسي بويري 300,000
47 سيدفرج اله بويري 755,000
48 سيدمحسن بويري 600,000 فرزند سيدنوذر
49 سيدنوذر بويري 50,000 فرزند مرحوم سیدمحمدسلطان
50 سيده خاتون بويري 300,000 همسر مرحوم سید عیسی صادقی
51 سيده لالی جان بويري 50,000
52 سيده معصومه بويري 200,000
53 مرحوم سید علی میرزا بويري 100,000
54 مرحوم سیدرمضان بويري 150,000
55 ساسان بهرامي 700,000 طايفه محترم حموله
56 هوشنگ بهرامي 50,000
57 مرحوم حاج علیداد بهزادنيا 450,000 طايفه محترم باورصاد
58 سيد حسینعلی پرشوشتری 200,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
59 سيد سلطانعلی پرشوشتری 800,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
60 سيده شهناز پرشوشتری 750,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
61 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری 100,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
62 سیدکیامرث پیربویری 3,450,000 فرزند سیدخسرو
63 سيدخسرو پیربويري 1,300,000 فرزند سیدعجم
64 حاج سید حسین پيربويري 81,260,000 فرزند سیدعجم
65 حاج سید مرتضی پيربويري 16,000,000 فرزند حاج سیدحسین
66 سيدبهزاد پيربويري 2,500,000 فرزند سیدعجم
67 سيدحامد پيربويري 600,000 فرزند سيد علی مدد
68 سيدعجم پيربويري 4,470,000
69 سيدعلی جمعه پيربويري 800,000 فرزند مرحوم سیدعلی باقر
70 سيدعلی مدد پيربويري 5,600,000 فرزند سیدعجم
71 سيدمحمد مهدی پيربويري 15,500,000 فرزند حاج سیدحسین
72 سيده آنا پيربويري 1,000,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
73 سيده فاطمه پيربويري 3,250,000 فرزند مرحوم سيدمحدسلطان
74 سيده نرجس پيربويري 16,000,000 فرزند فرزند حاج سیدحسین
75 سيده هانا پيربويري 1,000,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
76 سيدهادی پيربويري 10,500,000 فرزند سيد علی مدد
77 مهدي تاجميري 50,000
78 سید عزت جلالی 1,000,000
79 سیده سارا جلالی 500,000 فرزند سیدمحمدقلی
80 سيدملک حسین جلالی 2,200,000 فرزند مرحوم سیدقباد
81 سیدافشین جلالی فر 1,000,000 فرزند سیدسلطان
82 دکترسیده میترا جلالي 800,000 فرزند سیدعلیدوست
83 سیدرشید جلالي 1,000,000 فرزند سیدعلیدوست
84 سيدابراهيم جلالي 1,000,000 فرزند سيدعلی عسگر
85 سيدارسلان جلالي 150,000 فرزند مرحوم سید سهراب
86 سيداسحاق جلالي 500,000 فرزند مرحوم سید نجف قلی
87 سيداشکان جلالي 865,000 فرزند سيدمنوچهر
88 سيدامید جلالي 280,000 فرزند مرحوم سیدموسی
89 سيدایرج جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
90 سيدپرویز جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سید محمد خون
91 سيدپوریا جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدموسی
92 سيدجهانشاه جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدجهانگیر
93 سيدحسن جلالي 600,000 فرزند سيدحسین
94 سيدحسین جلالي 3,600,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
95 سيدحسین خون جلالي 350,000 فرزند مرحوم سیدآقاخان
96 سيدرضا جلالي 500,000 فرزند مرحوم سيدسهراب
97 سيدسعید جلالي 1,060,000 فرزند سيدسلطانعلی
98 سيدسلطان جلالي 1,100,000 فرزند مرحوم سیدنورعلی
99 سيدسلطانعلی جلالي 23,700,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
100 سيدسياوش جلالي 120,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
101 سيدشهرام جلالي 200,000 فرزند سیدحسين خون
102 سيدصادق جلالي 500,000 فرزند مرحوم سیدباباخون
103 سيدعباس جلالي 110,000 فرزند سیدحسين خون
104 سيدعزت جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدمروت
105 سيدعلی اکبر(عزیزقلی) جلالي 8,000,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
106 سيدعلی یار جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
107 سيدعلیرضا جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدسوخته زار
108 سيدعلي جلالي 2,600,000 فرزند سیدعلی عسگر
109 سيدعلي عسگر جلالي 8,000,000 فرزند مرحوم سیدجواد
110 سيدعليرضا جلالي 10,500,000 فرزند مرحوم سيدکریم
111 سيدغیظان جلالي 900,000 فرزند مرحوم سیدجانقلی
112 سيدفرامرز جلالي 1,500,000 فرزند مرحوم سیدمحمدرسول
113 سيدفرشید جلالي 10,700,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
114 سيدفریدون جلالي 9,700,000 فرزند مرحوم سیدبهمن
115 سيدقدرت جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدمروت
116 سيدمحمدقلی جلالي 800,000 فرزند مرحوم سیدنجفقلی
117 سيدمحمود جلالي 2,000,000 فرزند سيدغيظان
118 سيدمسعود جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
119 سيدمنوچهر جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
120 سيده پروانه جلالي 125,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
121 سيده سارا جلالي 450,000 فرزند سيدسلطانعلی
122 سيده سحر جلالي 300,000 فرزند سيدسلطانعلی
123 سيده مریم جلالي 1,350,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
124 سيده منیژه جلالي 400,000 فرزند سيدحسین خون
125 مرحومه سيده جواهر جلالي 100,000 همسر مرحوم سيدکریم
126 جعفرقلي جمالپور 350,000 طايفه محترم قندعلي
127 مرحوم علی جمعه جمالپور 650,000 طايفه محترم قندعلي
128 سیدمحمدرضا جوانمرد 1,000,000 فرزند سیداسماعیل
129 سیده کتایون جوانمرد 500,000 همسر مرحوم سیدرمضان
130 سيداسماعیل جوانمرد 200,000
131 سيدعلی جوانمرد 600,000 فرزند سيداسماعیل
132 ستار جهانگيري بابادی 200,000
133 سيدغلامرضا حاجياني 1,220,000
134 حسن حسن خانی 683,000
135 حميد حسيني 20,000,000
136 گنجعلي حسيني 50,000
137 ساتيار حسيني کاهکش 65,000
138 ابراهيم حسيني منجزی 100,000
139 مهران حموله 500,000 طايفه محترم حموله
140 مرتضي حيدري 35,000 طايفه محترم کهيش
141 حسن حيدري گورداگونی 100,000
142 حسن حيدري نیا 1,200,000 طايفه محترم کهيش
143 همياري خانواده های مرادی دزفول 6,000,000
144 ايمان خدادادي 100,000
145 شهرام خسروي 80,000 طايفه محترم بابادي
146 علي خسروي بابادی 80,000
147 فرنگ خواجوي شجاعی 200,000
148 لطيف خوش اخلاق 250,000
149 محمدرضا دارابپور 1,500,000 طايفه محترم قندعلي
150 علي مردان داودی منجزی 2,500,000 طايفه محترم منجزی
151 داراب ديباچي 1,000,000
152 محمد رحيم پور 2,000,000 طايفه محترم باورصاد
153 ماهي جان رحيمي 440,000 طايفه محترم زراسوند
154 الهیار رضايي 100,000
155 دکترامیدوار رضايي 70,000,000 نماینده اسبق مجلس
156 عبده قلی رضايي 145,000 طايفه محترم بابادي
157 غلامرضا رئيسي 11,000,000
158 فرحدخت زارع 300,000 همسر سیدنوذربویری
159 مرحومه پریجان زراسوند 50,000
160 جهانشاه زراسوندنیا 4,000,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
161 مصطفی زراسوندنیا 2,250,000 طایفه محترم زراسوند
162 مهناز زراسوندنیا 150,000
163 علي زمانپور 3,000,000 طايفه محترم قندعلي
164 منوچهر زمانپور 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
165 مراد زماني 140,000
166 سيدامین سادات بویر 5,000,000 فرزند سيدعسگر
167 سيدعبدالحسین سادات بویر 700,000 فرزند مرحوم سیدقباد
168 سيدعزت سادات بویر 1,000,000 فرزند مرحوم سیدحیات
169 سيدعلی عسگر سادات بویر 1,300,000
170 سيدمحمدحسين سادات بویر 500,000 فرزند مرحوم سیدقباد
171 مرحوم سیدحسین(اسداله) سادات بویر 2,500,000 فرزند مرحوم سیدامان اله
172 مرحوم سيدامان اله سادات بویر 100,000 فرزند مرحوم سیدحاتم
173 سیده منصوره سبک خیز 200,000 فرزند سیدسلطانمراد
174 نوراله سلطاني 12,000,000 طايفه محترم قندعلي
175 حاج مصطفی سلیمانی 500,000
176 کامران سليماني 300,000
177 برادران سیدجلالی 14,500,000 فرزندان مرحوم سیدمحمدکریم
178 سيدخلیل سیدشاب 1,000,000 فرزند مرحوم سیدحیدر
179 سيدبهنام سيدبوير 500,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
180 سيدشهنام سيدبوير 1,000,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
181 سيده سیما سيدبوير 350,000 همسر سیدسلطانعلی
182 سيد نوری سيدبوير(بدري) 2,600,000 فرزند مرحوم سیدفرج
183 سيده زهرا سيدبويري 200,000 همسر مرحوم سيدمحمدمراد
184 سيدابراهيم سيدجوادي 80,000 فرزند مرحوم سیدمیرزاحسین
185 سيدکیامرث سيدجوادي 500,000 فرزند مرحوم سیدمیرزاحسین
186 حسين شکوه احمدی 2,000,000 طایفه محترم دهناشی
187 محمدرضا شوشتري زاده 1,400,000 داماد سيداسحاق مرادی
188 محمد شيخ ابوالحسنی 200,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
189 سیدمهرزاد صادقی 2,000,000 فرزند سیداسکندر
190 سيداسکندر صادقي 1,900,000
191 سيدبهروز صادقي 1,000,000 فرزند مرحوم سید عیسی
192 سيدغلام صادقي 8,200,000 فرزند مرحوم سید عیسی
193 سيدمحمد صادقي 120,000 فرزند سيداسکندر
194 سيده فرنگیس صادقي 50,000 فرزند مرحوم سید عیسی
195 سيده مهین صادقي 130,000 فرزند سيداسکندر
196 سيده میترا صادقي 300,000 فرزند سيداسکندر
197 مرحوم سیدعیسی صادقي 2,100,000
198 مرحومه سیده صاحب جان صادقي 500,000 همسر مرحوم سيداحمدعلي
199 اسفنديار صالحپور باورصاد 2,200,000 طایفه محترم باورصاد
200 عباس صالحی 350,000
201 دلاور صالحي 4,100,000 طایفه محترم سیدصالح
202 سيدمحمدعلي صالحي 3,000,000 طایفه محترم سيدصالح
203 علي جان صالحي 100,000
204 يداله صالحي 50,000
205 بهرام صالحي کاهکش 3,440,000 داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
206 حاجيه مینا صالحي کاهکش 22,000,000 همسر حاج سیدحسین
207 سحر صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
208 صديقه صالحي کاهکش 185,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
209 طاهره صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
210 لاله صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
211 نسيم صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
212 سيدحسن صلاتي 10,400,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
213 سيدحسین قلی صلاتي 112,000
214 سيدمحمد صلاتي 150,000 فرزند سیداحمدقلي
215 سيدناصر صلاتي 800,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
216 طلا صلاتي 50,000
217 سيف اله صیادی نژاد 500,000
218 منيژه صیادی نژاد 500,000 همسر سيدعلی مدد
219 صفورا صيادزاده 120,000
220 مرحوم عليجان طاهری مالک آبادی 800,000 طایفه محترم قندعلی
221 پرويز طاهري باورصاد 70,000
222 پرويز طهماسبي 5,000,000 طایفه محترم قندعلي
223 عارف عاليوند 65,000 داماد سیدفرضعلی
224 عباسی 100,000
225 سيداصغر عبدالهي 200,000
226 سيدشایان عبدالهي 240,000
227 سیده مهناز عزیزی 800,000 فرزند مرحوم سیدسهراب
228 سيداکبر عزیزی فر 1,300,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
229 سيدایرج عزیزی فر 100,000 فرزند سيدعجم
230 سيدغلامرضا عزیزی نیا 100,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
231 سیدفرشید عزيزي 100,000 فرزند سيدنقي
232 سيداحمد عزيزي 300,000 فرزند مرحوم سیدعلی خون
233 سيدآرمان عزيزي 1,500,000 فرزند سيدعزت
234 سيدحسينقلی عزيزي 790,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
235 سيدعلي عزيزي 300,000 فرزند سيدنقي
236 سيدفتاح عزيزي 1,400,000 فرزند مرحوم سیدعلی
237 سيدفرشاد عزيزي 110,000 فرزند سيدنقي
238 سيدمحمد عزيزي 60,000 فرزند مرحوم سیدکاظم
239 سيدمحمد عزيزي 1,000,000 فرزند سيدحسن
240 سيدنقی عزيزي 550,000 فرزند مرحوم سیدعلی خون
241 سيده نرگس عزيزي 700,000 فرزند سيدنقي
242 مرحوم سیدحشمت عزيزي 50,000 فرزند سیدمحمد
243 مرحوم سیدسهراب عزيزي 50,000
244 مرحوم سيدعلي عزيزي 4,250,000 فرزند مرحوم سيدکاظم
245 عزيزي 100,000 فرزند سیدمحمد
246 سيدمسعود عزيزي فر 1,000,000 فرزند سيداکبر
247 سيدحسن عزيزي نیا 650,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
248 سيدرضا عزيزي نیا 25,500,000 فرزند سيدغلامعباس
249 سيدمحمد عزيزي نیا 500,000 فرزند مرحوم سيدعباس
250 سيدحسن عسکري 500,000 طایفه محترم سادات عقیلی
251 اله مراد عيديوندي 200,000 طایفه محترم موری
252 سياوش فريدوني 300,000 داماد مرحوم سيدعباس
253 محسن قاسمي 150,000 طایفه محترم موري
254 مهران قاسمي 1,500,000 طایفه محترم موري
255 شهرداري قلعه خواجه 2,000,000 محمدمراد سمالی
256 داريوش قنبري 5,000,000 طایفه محترم شهنی
257 حيدري کاهکش 120,000
258 رضا کاهکش 200,000 فرزند مرحوم عليداد
259 مهندس غلامرضا کایدی 1,000,000
260 موسي کرمزاده 200,000 داماد مرحوم سيدصادق بدری
261 مينا کرمزاده 50,000
262 شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری 5,000,000 منوچهرارغشی
263 محمدجواد کيانپور 50,000,000 طايفه محترم راکي
264 سيدامير گداري بویری 500,000 فرزند مرحوم سیدحسن آقا
265 بازعلي لجميري 50,000
266 شاه محمد لهرابیان 9,500,000 طايفه محترم گله
267 عزت محمودي 180,000 طايفه محترم شيخ برهان عالی
268 علي اکبر مختاری 1,000,000 طايفه محترم چهاربری
269 سیدحاجت مرادی 100,000 فرزند مرحوم سیدعلی حسین
270 سیدعلیرضا مرادی 500,000 فرزند سیدگرگعلی
271 سیدکورش مرادی 500,000 فرزند مرحوم سیدعیسی خون
272 سیدمحمد مرادی 1,000,000 فرزند مرحوم سیدعیسی
273 سیدمحمد مرادی 100,000 فرزند سیدحاجت
274 سیدمهدی مرادی 1,000,000 فرزند مرحوم سیدغلامعلی
275 سیده پریسا مرادی 1,000,000 فرزند سیدغلامعباس
276 سيداکبر مرادی 150,000 فرزند مرحوم سیدصفی
277 سيداحمد مرادي 1,160,000 فرزند سيدموسي
278 سيداحمد مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم مرحوم مشهدی محمد
279 سيداحمدرضا مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيداسحاق
280 سيدافراسیاب مرادي 2,600,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
281 سيداکبر مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدصفي
282 سيداله یار مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدامیر
283 سيداميد مرادي 650,000 فرزند مرحوم سيدمحمدقلي
284 سيدایرج مرادي 500,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
285 سيدبهرام مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
286 سيدپرویز مرادي 500,000 فرزند مرحوم سیدعلی نقی
287 سيدحبیب مرادي 1,150,000 فرزند سيدمحمد
288 سيدحبیب اله مرادي 4,000,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
289 سيدحسین مرادي 300,000 فرزند مرحوم سیدبابا
290 سيدحسین مرادي 450,000 فرزند مرحوم سيدبيژن
291 سيدحسین مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدغفار
292 سيدخداداد مرادي 3,650,000
293 سيدرحمانعلی مرادي 1,500,000 فرزند سيدصادعلي
294 سيدرحيم مرادي 930,000 فرزند سيدصادعلي
295 سيدرستم مرادي 500,000 فرزند مرحوم سیدبابا
296 سيدرشید مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدنادعلی
297 سيدرضا مرادي 500,000 فرزند سيدملک
298 سيدسعید مرادي 2,642,000 فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
299 سيدسیامک مرادي 4,920,000 فرزند مرحوم سیدلطفعلی
300 سيدشاپور مرادي 1,660,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
301 سيدشهاب مرادي 15,250,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
302 سيدصالح مرادي 500,000 فرزند سيدصادعلي
303 سيدعباس مرادي 800,000 فرزند مرحوم سیدغفور
304 سيدعلی جمعه مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدذوالفعلی
305 سيدعلی سینا مرادي 600,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
306 سيدعلي مرادي 130,000 فرزند سیدصادعلي
307 سيدعلي مرادي 1,500,000 فرزند مرحوم سيدعيسي
308 سيدعلي پناه مرادي 29,400,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
309 سيدعماد مرادي 2,500,000 فرزند سیدعلی پناه
310 سيدعيسي مرادي 100,000 فرزند سيدخدامراد
311 سيدغلام عباس مرادي 660,000 فرزند مرحوم سیدعلی نقی
312 سيدغلامعلي مرادي 600,000 فرزند مرحوم سيدعلی
313 سيدغلامعلي مرادي 150,000 فرزند مرحوم سیدذوالفعلی
314 سيدفرهاد مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
315 سيدقبادعلي مرادي 3,000,000 فرزند مرحوم سيدعلي
316 سيدگرگعلي مرادي 1,400,000 فرزند مرحوم سیدذوالفعلی
317 سيدگودرز مرادي 200,000 فرزند سيدحيات
318 سيدمازیار مرادي 5,110,000 فرزند سيدخداداد
319 سيدمجتبی مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
320 سيدمحسن مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدغفار
321 سيدمحمد مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
322 سيدمحمد مرادي 150,000 فرزند سيدعلي سینا
323 سيدمحمدرضا مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
324 سيدمحمدقلي مرادي 550,000 فرزند مرحوم سيدصفی
325 سيدمراد مرادي 300,000 فرزند سيدعباس
326 سيدمرتضی مرادي 60,000 فرزند مرحوم سیدصفی
327 سيدمصطفی مرادي 300,000 فرزند سيدعلي سینا
328 سيدموسي مرادي 1,600,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
329 سيدمهمد مرادي 40,000 فرزند مرحوم مشهدی محمد
330 سيدمیلاد مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
331 سيدنوراله(آرش) مرادي 1,200,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
332 سيده زینب مرادي 450,000 فرزند مرحوم سيدحسين آقا
333 سيده زینب مرادي 450,000 همسر مرحوم سيدمحمدقلي
334 سيده سکینه مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدصفي
335 سيده فانوس مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
336 سيده فرخنده مرادي 200,000 همسر سیدافراسياب
337 سيده گل مرجان مرادي 2,200,000 همسر سیدعجم
338 سيده مریم مرادي 160,000 همسر مرحوم سیدشکرخدا
339 سيده نیلوفر مرادي 470,000 همسر مرحوم مشهدی محمد
340 سيدهوشنگ مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
341 مرحوم سيدبیژن مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
342 مرحوم سيدعلي مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
343 مرحومه سیده کبوتر مرادي 60,000 همسر مرحوم سیدابراهیم
344 مرحومه سيدنعمت مرادي 450,000 فرزند مرحوم سیدصفی
345 مهران مرادي نیا 50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
346 اداره اوقاف مسجدسلیمان 63,330,000 هاشمی و احمدی
347 اداره آبفارروستایی مسجدسلیمان 25,000,000 حميدالقاصی
348 اداره بنیادمسکن مسجدسلیمان 2,600,000 ايزدي فر
349 اداره را و ترابری مسجدسلیمان 21,000,000 علی عیدیوندی
350 امورعشایر مسجدسلیمان 60,000,000 علی رحم کریمی
351 مرحوم آقا مراد مشايخي 100,000
352 علي معنازاده 50,000
353 آمنه مکوندي 11,000,000 طايفه محترم مکوندي
354 سید احمد موسوی جلالی 500,000 فرزند مرحوم سید صفقلی
355 سید حسن موسوی جلالی 500,000 فرزند سید مهدی قلی
356 سیدعبدالرحمان موسوی متین 2,000,000 فرزند سیدعلی
357 حاج سیدحمید موسوي 11,500,000 فرزند سیدعیسی
358 سيداحمد موسوي 2,160,000 فرزند سيدموسی
359 سيدجانمراد موسوي 500,000 فرزند مرحوم سیدآقاخان
360 سيدراه خدا موسوي 610,000
361 سيدعلیرضا موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
362 سيدعیسی موسوي 1,440,000 پدر شهيد سيدمحمدرضا
363 سيدمحمد موسوي 2,100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
364 سيده توران موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
365 شهیدسيدمحمدرضا موسوي 1,250,000 فرزند سیدعیسی
366 مرحومه سیده ماه نسا موسوي 1,000,000 مادر شهيد سيدمحمدرضا
367 سيده فاطمه موسوي عبدالهی 300,000 همسر مرحوم سیدحسین آقا
368 سيدابراهیم موسوي متین(مرادی 700,000
369 سيداسحق موسوي متین(مرادی 900,000
370 سيدحیدر موسوي(بویری) 500,000 فرزند مرحوم سیدجانقلی
371 مرحوم سيدمحمد موسوي(جلالی) 200,000 فرزند مرحوم سیدصفقلی
372 علي رحم مهدی پور 50,000
373 افشين نصيري 2,500,000 طايفه محترم نصير
374 حسن نظري 2,000,000 طايفه محترم گتوندي
375 سیاوش نقدی پور 200,000 طايفه محترم بابااحمدی
376 مرحوم حاج علی نیکومنش 150,000
377 اميرحسین ورناصری 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
378 کربلايي ایرج ورناصری زاده 8,000,000 طايفه محترم قندعلي
379 مسعود وفايي 2,000,000 نوه مرحوم سيدمناري بویری
380 حاج سیدعلیمردان ولی پور 4,500,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
381 سيد اله داد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
382 سيدخداداد ولی پور 50,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
383 سيدخلیل ولی پور 1,085,000 فرزند مرحوم سيدابراهيم
384 سيدعلیرضا ولی پور 105,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
385 سيدعلیمراد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
386 سيدعلي ولی پور 1,155,000 فرزند مرحوم سیداله کرم
387 سيدعلي ولی پور 100,000 فرزند سيدخداداد
388 سيدمحمدرضا ولی پور 1,160,000 فرزند مرحوم سيدولي
389 سيدنوری ولی پور 280,000 فرزند مرحوم سيدعبداله
390 سيده زینب ولی پور 100,000 همسر مرحوم سيدعبدالحسين
391 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور 22,000,000 مرحوم ولی پور بزرگ
392 مرحوم سیدمحمد(سیروس) ولی پور 10,000,000 فرزند مرحوم سیدعلی مدد
393 مرحوم سيدلزیم ولی پور 590,000
394 زینب هاشم 500,000 طایفه محترم قندعلی
395 سيدفرهاد هاشمی 6,000,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
396 جعفر همولي 150,000
397 منوچهر يادگار 1,000,000
398 همیاری سادات امامزاده و نذورات 19,950,000[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهارشنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
 
Warning: include(/home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/about.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/footer.php on line 12

Warning: include(): Failed opening '/home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/about.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/footer.php on line 12
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.